انديشه های خيالی  خويش را در پس  عکسها

جستجو  و آنها را به نظاره  می نشينم

مرا  ديگر  تدبيری  نيست

1032288-c3a21f03b4147590.jpg

/ 0 نظر / 7 بازدید