گل افتابگردون هر روز به انتظار ديدن ياره
اما خورشيد و پوشونده ابري كه تاريك وتار
چشمهاي افتابگردون باز نگران از ابرا داد
مي زنن اين تنها , طاقت دوري نداره
تا بشه وقتي خورشيد از دل ابرا پيدا باز
كار افتابگردون انتظار , انتظار
اخرش ابرارو رخ خورشيد بر مي دارم.
توي اغوش نفسهام , عطر لبخند و ميارم
واسه ديدار هميشه ميزنم تا اسمون پل
بمون هميشه كنارم تويي خورشيد منم ا ون گل
تويي خورشيد منم ان گل
دونه دونه دونه دونه دونه پاك كنيم اشكاي روي گونه ها رو
دونه دونه دونه دونه
پر كنيم از شادي همه خونه ها رومي خوام اون ابراي تيره كه گرفتن روي خورشيد
همه بارون بشن اما ببارن رو گل اميد
كه چشمونم همه باشه به اسمون تو
تا بمونم من هميشه گلافتابگردون تو
چشماي افتابگردون باز نگران از ابرا
داد مي زنناين تنها طاقت دوري نداره
تا بشه وقتيخورشيد از دل ابرا پيدا باز
كار افتابگردون انتظار , انتظار
اخرش ابرارو رخ خورشيد برمي دارم
توي اغوش نفسهام عطر لبخند و ميارم
واسه ديدار هميشه ميزنم تا اسمون پل
بمون هميشه كنارم تويي خورشيد منم اون گل
تويي خورشيد منم اون گل گل افتابگردون

/ 1 نظر / 2 بازدید