نشان عهد و وفا نيست در تبسم گل

بنال بلبل بيدل که جای فرياد است

چه سخت است خود را با تمام دلسپردگی ها فراموش کنی!

تمام لحظات با هم بودن را

وقتی تو نيستی

من غريبه ام

Click to view or critique

/ 0 نظر / 10 بازدید