گوشه اتاق سوی قبله روی قاليچهکوچکی يک مهر است يک قران ويک مفاتيح

روبرويت هيچ نيست وپشت سرت دنيايی از اشفتگی

روبرويت فقط کعبه استو خدا وکمی اين طرفتر کعبه دل

رمضان است ونخ مفاتيح زير دعای ابو حمزه

۰۰۰اشکی....آهی....

شايد صفای دلی

 

/ 0 نظر / 8 بازدید