ايران يا پرشيبخشي از مقالها؟ فارسي يا پرشن پژمان اكبر زاده

تا چند دهه پيش كشور ما در زبان انگليسي و در مجامع جهاني persia ناميده مي شود در سال 1935 / 1313 متاسفانه دولت وقت ايران از كشورهاي جهان خواست كه ايران را به همان نام بومي اش iran بنامند.

بدون توجه به اين نكته ظريف كه كشور ما به عنوان سرزميني كهنسال داراي تمدني چند هزار ساله در دنيا به نام persia شناخته شده است نه iran.

صرف نظر از مسائل سياسي و انگيزه نزديكي به المان وهيتلر كه دليل اصلي اين تغيير نام به دستور رضا شاه بود ، برخي عنوان داشتند كه persia تنها در بر گيرنده بخشي از ايران است ولي براي جهانيان كه حدود 26 قرن از اين نام استفاده ميكردند كل سرزمين ما را تداعي خواهد كرد .

تغيير نام بين المللي كشورمان از persia به ايران جدايي زيان اوري ميان ايران وسوابق تاريخي و فرهنگي اش در ذهن جهانيان پديد اورده است. امروزه در غرب بسيار اندكند افرادي كه iranوpersia برايشان داراي بار معنايي يكساني باشد .

در غرب بر خلاف انچه دولت مردان ايران در سال1930 مي پنداشتند نه تنها كسي متوجه ارتباط iran با نژاد aryaنيست بلكه شباهت زيادي ميان نام و تلفظ iranوiraq وجود دارد.

نام persiaو عباراتي چونpersian carpet. persian gulf .persian miniature. persian garden. persian catهمه وهمه در دانشنامه هاي معتبر جهان ثبت شده اند.

كاربرد روز افزون farsiبه جاي persianموجب راه يافتن اين واژه به دانشنامه هاي جهان نيز گرديده كما اينكه oxford.در چند سال اخير تا كنون ذيل صفت persianمي افزايد now usually called iranian or farsi

.

.

.

اخرين اقدام اساسي در اين زمينه كه تا كنون نسبتا ً با موفقيت ادامه يافته پايه گذاري گروه ويژه خليج فارس persian gulf task force در سال1378به كوشش گروهي از چهره هاي علمي ايران در اروپا و امريكا (از جمله پروفسور محمد علاء ، جواد فخارزاده ، افشين دست افشان و...) مي باشد

اين گروه مذكوربا ايجاد پايگاه <www.persiangulfonline.org> و تبليغات گسترده صدها عضو در سراسر دنيا به خود جذب نمودهو فعاليتهاي مثبتي را به انجام رساند

در جهت حفظ منافع ملي و پيوستگي تاريخي وفرهنگي كشورمان در سطح بين الملل شايسته است كه همچنان به كاربرد نام persiaدر زبانهاي اروپايي وفادار بمانيم و صفت persianرا براي انچه به ايران وابسته است بكار بريم براي تاريخ تمدن فرهنگ هنر زبان و مردم

/ 0 نظر / 5 بازدید