شايد تمناي تو ديگر نتوان کرد؟!


  شايد تمناي تو ديگر نتوان کرد؟!
  شايد که از تير نگاهم برهي تو؟!
  شايد به سلامي دل من شاد نسازي؟!
  شايد ز کرم ياد من هرگز نکني تو؟! 
  شايد به وداعي گل بوسه نستاني؟!  
  شايد در نزد رفيقان نامم نبري تو؟! 
  شايد که تو زين جمله پيامي نستاني؟! 
  شايد که ز اين آه، خندان بشوی تو؟!
  شايد ز سر انگشت نگاهت برهم من؟! 
 شايد به سرشگم مجنون نشوی تو؟! 
 ...کاوه غرض از صحبت معشوق، آرام جهان است
  پس در نغمه آرام رقصان نشوی تو!  
 پس عاشق او باش که باشد در طلب تو! 
 پس عارف وی باش که باشد در نظر تو!

/ 1 نظر / 15 بازدید
doost

Shoma archive nadareed dar weblogetoon?