سلامت را نمي خواهند پاسخ گفت

سرها در گريبان است

کسي سربرنيارد کرد پاسخ گفتن و ديدار ياران را.

نگه جز پيش پا را ديد نتواند¡

که ره تاريک و لغزان است.

وگر دست محبت سوي کس يازي¡

به اکراه آورد دست از بغل بيرون؛

که سرما سخت سوزان است.

 

/ 0 نظر / 5 بازدید