بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت
گفتمش: در عین وصل، این ناله و فریاد چیست؟

و اندر آن برگ و نوا، خوش ناله‌های زار داشت
 
گفت: ما را جلوه معشوق بر این كار داشت