من بنده ی ان دمم که ساقی گويد يک جام دگر بگير و من نتوانم