همه ي قلبها گرمتر ميشود

به حضور او كه خود را نمي جويد

و رايگان ايثار مي كند

                           - تنها به عشق ايثار -

 و عزم ان نمي كند كه محصول براي خويشتن بر گيرد .

لبخنده ات به سلام پيماني بود و درامدي

به كر دار سخاوت مندانه م كلامي به مهرباني.

به فراخي دلت مهمانخانه هايي زيبا بود

                         انها را به طلوع و پرنده

                                                       برگشا

=================================

 

 

 

...گلي هست...

 

زندگي من همچون خورشيد ...

گندم رنگ موهاي  تو ست...

فرصتي باقي نمانده...

اما شناختن كار دل است

دنبال نيمه ي ديگر خود باش.

                فرا تر از هر چيز مسوول انيم كهدر هر زندگي دست كم يم بار با بخش ديگر خود كه در راه ما تجلي

                خواهد كرد، يگانه شويم . حتا اگر براي چند لحظه باشد : چون اين لحظات عشقي چنان عظيم به

                 همراه خواهد داشت كه بقيه ي روزگار مارا توجيه مي كند.

سراسر زندگي انسان بر روي زمين  در هميت خلاصه مي شود : يافتن بخشي ديگر .

مهم نيست كه وا نمود مي كند در جستجوي حكمت است يا پول يا قدرت .

اگر نتواند بخش ديگر خودش را بيابد ، هر انچه به دست آورد ناقص خواهد بود.

 

نويسنده : حضرت عشق