روزگاری شد که در ميخانه خدمت ميکنم

در لباس...کار اهل دولت می کنم