در اين بازار اگر سوديست با درويش خرسنديست

خدايا ننعمم گردان به   درويشی و   خرسندی