سلامت را نمي خواهند پاسخ گفت

سرها در گريبان است

کسي سربرنيارد کرد پاسخ گفتن و ديدار ياران را.

نگه جز پيش پا را ديد نتواند،

که ره تاريک و لغزان است.

وگر دست محبت سوي کس يازي،

به اکراه آورد دست از بغل بيرون؛

که سرما سخت سوزان است.